LEN CHÂN B97

1.Tên sản phẩm: Phào chỉ trang trí chân tường.

2.Mã sản phẩm: B97-NP

3.Kích thước: 97.0*15.0*2400.