PHÙ ĐIÊU MP411

1.Tên sản phẩm: Phù điêu góc.

2.Mã sản phẩm: PWV – MP411.

3.Kích thước: 230.0*11.0*230.